نام بانک

نام صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

شماره شبا

ملی حسن شیرزاد ۰۳۰۳۰۰۹۱۹۱۰۰۶ ۶۰۳۷۹۹۱۳۸۹۴۶۰۴۰۷ IR23 0170 0000 0030 3009 1910 06
ملت حسن شیرزاد ۴۲۲۰۳۶۷۶۵۳ ۶۱۰۴۳۳۷۹۰۷۱۴۳۸۲۸ IR78 0120 0100 0000 4220 3676 53

 

بعداز واریز سفارش را ثبت کرده و اطلاعات واریز را در زیر تصویر آمده را انتخاب نمایید

بعداز واریز به حساب و ثبت مشخصات و ادرس، در صورت نداشتن رمز دوم حساب اینترنتی و انجام واریز به حساب غیر اینترنتی این گزینه را انتخاب نمایید
بعداز واریز به حساب و ثبت مشخصات و ادرس، در صورت نداشتن رمز دوم حساب اینترنتی و انجام واریز به حساب غیر اینترنتی این گزینه را انتخاب نمایید

اطلاعات مانند شماره کارت ، نام بانک ، شناسه واریز ، مبلغ واریز شده و تاریخ واریز را ثبت نمایید